افسانه

باید خاموش بود در برابر بزرگی کوه

باید خاموش بود در برابر گستردگی دریا

باید خاموش بود در برابر ژرفای آسمان

من در برابر تو ام بانوی رویاها

و اگر سکوت نمیکنم از سنگینی رسالتی است که چشمان تو بر دوشم نهاده تا

بر سنگ و رود و باد توصیفشان کنم

و من در دوراهی اخلاق یا رسالت

آشوبزده

          می ایستم

تا

نقشت کند به هزار جمله شاهراه اشک

بر صفحه سیما

 

  

آی دختر کرد؛

باد با تو چه کرد؟

- گیسویم آشفت

آی مرد صبور؛

ابر با تو چه کرد؟

- آبرویم را خرید

/ 0 نظر / 23 بازدید