باردار

خنده ات بود یا چشمانت و شاید قطره ناگزیر اشکت

هرچه بود آنچنان ژرف بر من وارد شد

که من تو را باردار شدم

و سال هاست یاد تو را فارغ نمی شوم.

/ 0 نظر / 3 بازدید