قبول!!

کلاه تو قاضی، دادستان و حتّی وکیل

.... حالا ....

اشکال از ما بود

که پرده ها را دریدیم

یا تو

که پرده ها را دوختی؟