ما روسپیان مسلمان

نه شب‌ها، نه پستو‌ها

ما روسپیان مسلمان

نه شرم و نه دشنام‌ها

ما مومنانه در تسلسل شب‌ها و روز‌ها

با وضو

هر گوشه هر لحظه

دنیای رنگی رویاها‌مان راعرضه می‌کنیم

ما عصمت یک خواسته دیرین و شیرین را

با هرچه مشتری هبه خواهد کرد

ما آرزوی کهنه‌ای را تاخت می‌زنیم

ما روسپیان مسلمان

ما؛ برای نان.