اینجا به جای باران 
از مردمان زندگی میبارد 
از چشم ها امید 
از دست ها تلاش 
اینجا به جای باران 
چشمان مردمان در جستجوی نان به ابرها میآویزد 
تهران به جای باران؛ چناران خود را با ارّه برقی میکند مهمان 
سیراب نمی میریم تا تاریخ 
با ما تمام خاطرات تشنگی اش را ورق کند 


باشد 
باران تمام قصّه ما نیست 
روزی که سیل ما میدان به میدان شهر 
بر شاخه شاخه هر بن چنار 
آب را امضا کند 
باران داستانمان را بر خیابان ها خواهد سرشت

اینجا به جای باران 
از مردمان زندگی میبارد 
از چشم ها امید 
از دست ها تلاش 
اینجا به جای باران 
چشمان مردمان در جستجوی نان به ابرها میآویزد 
تهران به جای باران؛ چناران خود را با ارّه برقی میکند مهمان 
سیراب نمی میریم تا تاریخ 
با ما تمام خاطرات تشنگی اش را ورق کند 


باشد 
باران تمام قصّه ما نیست 
روزی که سیل ما میدان به میدان شهر 
بر شاخه شاخه هر بن چنار 
آب را امضا کند 
باران داستانمان را بر خیابان ها خواهد سرشت