دوری اگر فرجام ناگزیر ماست،

من میروم، تو بمان

من اگر بروم سایه ای کم می‌شود و

تو اگر، سایه هایی