طالع این بود که مستانه شوم، تارک زندگی و خانه شوم

                                                           شاید آن روز که ماهت دیدم، نوبتم بود که دیوانه شوم

ای تمنات تب و تابم و سوز، شعله ات در دلم آتش افروز

                                                   مهربان باش و در آغوشم گیر، آن قَدَر سخت که پروانه شوم