شاید به یک ترانه تنت را سرشته اند                    آهنگ یک غزل به لبانت نوشته اند

زان اشک بی بهانه دلم رفت و شد یقین              چشمانت آشیانه صدها فرشته اند