این شاید روی سنگ مزار عزیزی حک بشه:

رفتی و فرش زیر پای تو پردیس می کنند        در خانه یاد روی خوب تو تدریس می کنند

اینجاگرفته جای،مادرم،آسان گذر مکن                   این خاک را ملائکه تقدیس می کنند

خاله، چقدر رفتن تو برای من سخت شد.