شاید سفر کنم، بروم، بی نشان شوم           

                                                          شاید دچار سردی دست زمان شوم

کافیست عطرت از اینجا گذر کند   

                                                       تا من هوس کنم که کمی باغبان شوم