از دستهای داغ تبم، پایین که می روی

تاریخ زاهدانه ام را آتش که می کشی

باید پرده ها را بکشم

آسمان این روزها از پنجره ام بد هیزی می کند.