دل من غم دارد

                   ديده ام نم دارد

بی صدا می گريم

                   نفسم کم دارد