من ستاره نخواهم شد
ستاره که به آن خیره می‌شوند
زیباییش را می‌ستایند و دلشان از چشمک گاه‌گاه دلبخواهش آب می شود

ولی آنها می‌روند و او می ماند

من شهاب خواهم شد
که گرچه زود می رود امّا !
آرزوی هرکه او را دیده را
برآورده می‌کند