چندی است روزها تب مهتاب می کنم

                                                 نام تو را به صحن دلم باب می کنم

صحبت نمی توانم و بر اين لب خموش

                                                 طعم لبان سرخ تو را قاب می کنم