تو آمدی و رسم شعر دوباره باب می شود
عجب که عمر از اين زمان مرا حساب می شود