ای رها در دورِ دور
باش يکبار دگر خوب ببين
.
.
.
شعله کوچک دور
جسم بيتاب عزيزيست کزو بيخبری .