چکامه دهم را نمی‌توانم خواند
از سيل لکه های سرخ که پنهانش می‌کنند.


به شهادت او فکر کنيم و به ...