تنپوش پاره پاره عشق و پیکر چاک چاک شعر

وقتی خدا برای نبرد با آدمی

خورشید را زین کرد