- کيستی ؟

- من ماه تمامم

- من آبگير شبگيرم . در روز تو را نغمه ميکنم و شباهنگام در آغوشت ميگيرم .

**********************

- کيستی ؟

- من بيد مجنونم

- من خاک تيره‌ام .در خزان از برگهايت می‌آرايم ، در زمستان همدمت ميشوم ، در بهار رقصانت ميکنم و در تابستان ...

- ديگر مگو