سفير ابر

کمر از بار رسالتم خم شده است
من اميری از تبار بارانم
فرو فرستاده تا گواهی دهم
که
من
تو را دوست ميدارم