من در کوير ،
از تک درخت باديه تنهاترم
شيدا ترم
من با چراغ پوييده ام بسی
اندر پی کسی
با من تو مهربان
تو بگو
دوست ميشوی ؟