برای دوست جديدم که داره زندگيم را آبی ميکنه :

تو آمدی و رسم شعر دوباره باب ميشود - عجب که عمر از اين زمان مرا حساب ميشود

(و گرچه اين بيت کوچيک را قبلا نوشته بودم ولی الان کاملا بجا بود . )