سکوت کن
سکوت کن
دگر صدای خسته‌ات
ز نای بسته‌ات
نمي‌وزد دل شکسته‌ام را